Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.
Op dit moment kun je geen wijzigingen doorgeven in Mijn Ahold Delhaize Pensioen. In verband met de overgang naar een nieuwe online omgeving is dit tijdelijk niet mogelijk. Zodra de nieuwe online omgeving klaar is, ontvang je van ons een persoonlijk bericht hierover.

Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu?

Over ons
Schaduwen

Voor ons is duurzaam beleggen belangrijk en niet vrijblijvend. 

Als belegger willen wij een bijdrage leveren aan een positief effect op onze maatschappij en leefomgeving. Daarom beleggen we niet zomaar overal in. En hebben we een duurzaam beleggingsbeleid. 

Hoe beleggen wij
Duurzaamheid vinden wij allemaal steeds belangrijker. Met onze beleggingen kunnen we rekening houden met milieu, sociale aspecten en hoe bedrijven worden bestuurd. Dat doen wij dan ook!

We werken samen met experts om onze beleggingen in goede banen te leiden. Wij stellen kritische eisen aan onze experts als het gaat over duurzaam beleggen. Zij moeten voldoen aan bepaalde criteria. Daarnaast meten wij ook de resultaten van het duurzaam beleggen en vergelijken we dit in de markt. Lees hierover meer bij ESG verder op de pagina.
 
Wat handig is om te weten

We vertellen je graag hoe wij rekening houden met mens en milieu

 • Onze doelstellingen voor duurzaam beleggen

  We hebben onze ambitie en tijdsplanning vastgelegd in het document "Verantwoord Beleggen". Onze visie op het klimaat hebben we beschreven in onze klimaatovertuigingen. Zo brengen we goed in beeld wat we willen bereiken.

  Ook willen we dat het gemakkelijker te begrijpen is hoe duurzaamheid een rol speelt in onze pensioenregeling en beleggingen en hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s binnen het beleggingsbeleid. Hoe we dit doen staat in het document “Ahold Delhaize Pensioen en Sustainable Finance Disclosure Regulation en de Taxonomieverordening” en Ahold Delhaize Pensioen en due diligence proces.

   

 • Onze doelstellingen op CO2 reductie

  Ahold Delhaize Pensioen belegt om nu én straks de pensioenen te kunnen uitkeren. Tegelijk vinden we het belangrijk om rekening te houden met onze leefomgeving en het klimaat. Daarom hebben we de ambitie om de CO2-uitstoot van onze beleggingen te verlagen. Doel: in 2050 zijn onze beleggingen CO2-neutraal.

  Klimaatverandering heeft steeds meer impact op onze leefomgeving met alle gevolgen van dien voor natuur, mens en dier. Ahold Delhaize Pensioen geeft in haar beleggingsbeleid extra aandacht aan het klimaat. We ondersteunen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

  Onze ambitie
  Onze ambitie is een 50%-reductie van de CO2-voetafdruk in 2030 ten opzichte van 2021, en CO2-neutraal in 2050. Voorlopig starten we in 2022 met een CO2-reductie van 30% ten opzichte van de CO2-voetafdruk van eind 2021. En we zorgen daarna voor een jaarlijkse reductie van 7%.

  In gesprek
  Hoe we dat gaan doen? Allereerst door deze ambitie mee te nemen in onze beleggingsbesluiten en risicobeheersing. We voeren hierover bijvoorbeeld een dialoog met bedrijven en instellingen en we vragen hen concrete en realistische plannen te laten zien om hun bedrijfsvoering en producten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

  Twee soorten benchmarks
  De Europese commissie heeft twee benchmarks opgesteld, gericht op het stapsgewijs verminderen van CO2. Dat zijn de EU Climate Transition Benchmark (CTB) en de EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Bij beide wordt uitgegaan van CO2-neutraal in 2050 en een jaarlijkse de-carbonisatie van 7%. Het verschil is dat de PAB iets sneller start, namelijk met 50% in 2022, tegenover 30% bij de CTB. En de PAB sluit ondernemingen uit met inkomsten uit fossiele brandstoffen.

  Ahold Delhaize Pensioen volgt in eerste instantie niet exact een van beide benchmarks. Zo kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken, wensen en de uitvoerbaarheid daarvan. Wel is het de bedoeling om – zodra dat mogelijk is – de doelstellingen aan te scherpen richting het iets ambitieuzere PAB.

  Ahold Delhaize Pensioen heeft als taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van  deelnemerTegelijk vinden we het belangrijk om dat te doen op een verantwoorde manier. Onze visie op klimaat hebben we vastgelegd in onze klimaatovertuigingen. Ahold Delhaize Pensioen sluit in haar beleggingsbeleid aan bij de duurzaamheidsdoelen van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize maakte begin dit jaar bekend te streven om in 2040 klimaatneutraal te zijn in de eigen operatie en in 2050 in de volledige toeleveringsketen. In 2030 wil Ahold Delhaize 50% reductie hebben bereikt voor onze eigen operatie.

 • Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
  Hoe we rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en deze proberen te beperken lees je in het document 'Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren'.
 • Waar we in beleggen
  In deze lijst vind je een overzicht van al onze aandelen, obligaties, vastgoed- en private equity-beleggingen.
 • Waar we niet in beleggen

  Wij sluiten bepaalde beleggingen uit. Zoals beleggingen in controversiële wapens, hoogrisicolanden, staatsbedrijven van uitgesloten landen, bedrijven die de UN Global Compact overtreden, bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke vereisten van goed bestuur en bedrijven die betrokken zijn bij de winning van steenkolen en teerzanden, elektriciteitsopwekking uit thermische steenkool als ook arctische olie- en gasboringen en winning van schalieolie en -gas. Hier vind je onze Uitsluitingslijst. Ook heeft Ahold Delhaize Pensioen een statement opgesteld ten aanzien van onze beleggingen in fossiele brandstoffen. Deze vind je hier.

   
 • Wat we doen aan duurzaam beleggen
  • Stemrecht uitoefenen
   Wij mogen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij beleggen. Door gebruik te maken van ons stemrecht kunnen we invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Welke eisen we stellen aan een goed bestuur van ondernemingen waarin wordt belegd, vind je in ons Stembeleid. Lees hier meer over hoe wij ons stemrecht inzetten.

  • Engagement 
   Dit betekent dat wij bedrijven aanspreken op hun beleid en activiteiten om verbeteringen op het gebied van milieu, sociale aspecten en besturing van bedrijven te realiseren. Wij gaan de dialoog aan via engagement.

   Vanaf juni 2019 zijn we ook aangesloten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+. Dit is een beleggersinitiatief om in gesprek te gaan met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Dit moet zorgen voor minder uitstoot , betere klimaatgerelateerde financiële toelichtingen en een betere governance (manier waarop bestuurd wordt) rond klimaatverandering. In de top 100 bedrijven zitten de grootste wereldwijde uitstoters van broeikasgassen. De lijst omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijven in de sectoren olie & gas, elektriciteit en transport. Meer details zijn te vinden op de website van het initiatief.

  • Uitsluiting van beleggingen
   Lees meer hierover onder ‘Waar we niet in beleggen’ op deze pagina en in ons Uitsluitingsbeleid.
 • Methode en Data

  Methodologieën
  Om te meten hoe de Pensioenregeling de gepromote ecologische of sociale kenmerken behaalt, is per kenmerk een uitgebreide methodologie opgesteld. Voor iedere methodologie vinden vanuit gevalideerde externe databronnen metingen plaats. 

  Databronnen en -verwerking
  De Pensioenregeling gebruikt externe gegevens als input voor onze ecologische of sociale kenmerken. Onze voorkeur gaat uit naar gestandaardiseerde gegevens waar mogelijk, zoals gegevens van onafhankelijke onderzoeksbureaus ISS ESG en MSCI ESG. De gegevens van de geselecteerde externe onafhankelijke onderzoeksbureaus (dataproviders) zijn in de meeste gevallen leidend bij het toepassen van het uitsluitingsbeleid en de ESG-integratie. We onderzoeken de gegevenskwaliteit van elke dataprovider tijdens de due diligence beoordelingen in het selectieproces van de dataprovider.

  Methodologische en databeperkingen  
  Het pensioenfonds kent enkele beperkingen aan de gehanteerde methodologie en gegevensverwerking:
  - Beperkingen aan de gegevens voor uitsluitingen gericht op producten (steenkolen, tabak, controversiële wapens)
  - Beperkingen aan de gegevens voor uitsluitingen gericht op normschendingen
  - Beperkingen aan CO2-gegevens 

  Voor meer informatie over deze aspecten zie het document Methoden en Data.

   
 • ESG en PRI

  Wij hebben de verklaring van de Verenigde Naties, de United Nations Principles for Responsible Investing UN PRI, ondertekend. Dit is een gedragscode die duurzaam beleggen aanmoedigt. We beleggen overeenkomstig de UNPRI en wij vinden de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in ons beleggingsbeleid belangrijk. Wij selecteren bijvoorbeeld alleen vermogensbeheerders die de UNPRI hebben ondertekend en daarnaar handelen.
    
  Kernprincipes

  De zes kernprincipes van de UNPRI zijn: 

  1. Wij zullen ESG integreren in ons beleggingsproces 
  2. Wij zullen ons opstellen als actief eigenaar 
  3. Wij zullen ons inzetten voor de publicatie van ESG-aspecten door de ondernemingen waarin we beleggen 
  4. Wij zullen de acceptatie en implementatie van de UNPRI in de beleggingssector bevorderen 
  5. Wij zullen samenwerken om de UNPRI voortvarend te implementeren 
  6. Wij zullen verslag uitbrengen met betrekking tot de voortgang van de integratie van deze principes 

  Klik hier voor meer informatie.

 • Stewardshipbeleid

  Ahold Delhaize Pensioen beheert en belegt het geld van de deelnemers. Onze deelnemers mogen verwachten dat wij ons opstellen als een betrokken en duurzaam belegger. Om pensioenfondsen te helpen hieraan te voldoen, heeft Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. Wij zijn lid van Eumedion. In deze code wordt uitgelegd op welke wijze Ahold Delhaize Pensioen kan voldoen aan de verantwoordelijkheden van een verantwoord aandeelhouder. Welk Stewardshipbeleid wij hebben lees je hier.  

  Hier lees je het verslag over het verantwoord en betrokken aandeelhouderschap 2022. 

 • Onze resultaten
  Informatie over resultaten van ons duurzaam beleggingsbeleid vind je hier.

  Jaarlijks publiceert de VBDO een rapport over de prestaties op het gebied van duurzaam beleggen van de vijftig grootste pensioenfondsen in Nederland. Ahold Delhaize Pensioen is op de 36e plek geëindigd in 2022. Het rapport vind je hier.
   
 • Mening van onze deelnemers
  ‘Hoe belangrijk vind jij duurzaam beleggen?’
  Gedurende 2022 hebben wij die vraag op verschillende manieren voorgelegd aan onze deelnemers. Zoals in een groot online deelnemersonderzoek en daaropvolgend in verschillende paneldiscussies met deelnemers. Hier lees je hoe we dat precies hebben gedaan, welke onderwerpen we gezamenlijk hebben besproken en wat we daar mee gaan doen. 
   
 • Informatie over duurzaamheidsaspecten van onze beleggingsportefeuille
  In dit document hebben we informatie gebundeld over verschillende duurzaamheidsaspecten van de beleggingsportefeuille van de pensioenregeling, waaronder de SFDR classificatie en de duurzaamheidsrisico’s. Deze precontractuele informatie zijn wij verplicht om te vertrekken als pensioenfonds.
 • Duurzaamheids-gerelateerde informatie

  De pensioenregeling van Ahold Delhaize Pensioen (hierna ‘Pensioenregeling’) promoot ecologische of sociale kenmerken en belegt alleen in ondernemingen die voldoen aan de vereisten van goed bestuur. Hiermee classificeert deze Pensioenregeling als artikel 8 onder SFDR. Op deze pagina is meer duurzaamheidsinformatie over de Pensioenregeling te vinden.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Met cookies zorgen we ervoor dat je onze website optimaal kunt beleven. Zo kunnen we je de meest passende informatie tonen. Ook gebruiken we ze om het gebruik van onze website te analyseren. Meer weten over de cookies die wij gebruiken? Bekijk dan ons cookiebeleid. Je kunt de cookies uitzetten, maar dan functioneert de website minder goed. Cookiebeleid