Wij beleggen duurzaam

Voor ons is duurzaam beleggen belangrijk en niet vrijblijvend. Als belegger willen wij een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en leefomgeving. Daarom beleggen we niet zomaar overal in. En hebben we een duurzaam beleggingsbeleid.

Hoe beleggen wij

Duurzaamheid vinden wij allemaal steeds belangrijker. Met onze beleggingen kunnen we rekening houden met milieu, sociale aspecten en hoe bedrijven worden bestuurd. Dat doen wij dan ook!

Duurzaamheidsinformatie

We werken samen met experts om onze beleggingen in goede banen te leiden. Wij stellen kritische eisen aan onze experts als het gaat over duurzaam beleggen. Zij moeten voldoen aan bepaalde criteria. Daarnaast meten wij ook de resultaten van het duurzaam beleggen en vergelijken we dit in de markt. Hierover lees je bij 'ESG en PRI'.

Lees meer over duurzaam beleggen

1. Onze doelstellingen voor duurzaam beleggen

We hebben onze ambitie en tijdsplanning vastgelegd in het document verantwoord beleggen (pdf). Onze visie op het klimaat hebben we beschreven in onze klimaatovertuigingen. Zo brengen we goed in beeld wat we willen bereiken.

Ook willen we dat het gemakkelijker te begrijpen is hoe duurzaamheid een rol speelt in onze pensioenregeling en beleggingen en hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s binnen het beleggingsbeleid. Hoe we dit doen staat in het document Ahold Delhaize Pensioen en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de (EU-)taxonomieverordening (pdf) en Ahold Delhaize Pensioen en due diligence proces (pdf). Een overzicht staat ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie SFDR (pdf).

2. Onze doelstellingen voor CO2-reductie

Ahold Delhaize Pensioen belegt om nu én straks de pensioenen te kunnen uitkeren. Tegelijk vinden we het belangrijk om rekening te houden met onze leefomgeving en het klimaat. Daarom hebben we de ambitie om de CO2-uitstoot van onze beleggingen te verlagen. Doel: in 2050 zijn onze beleggingen CO2-neutraal.

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op onze leefomgeving met alle gevolgen van dien voor natuur, mens en dier. Ahold Delhaize Pensioen geeft in haar beleggingsbeleid extra aandacht aan het klimaat. We ondersteunen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Onze ambitie voor de CO2-reductie

Onze ambitie is een 50%-reductie van de CO2-voetafdruk in 2030 ten opzichte van 2021, en CO2-neutraal in 2050. Voorlopig zijn we in 2022 gestart met een CO2-reductie van 30% ten opzichte van de CO2-voetafdruk van eind 2021. En we zorgen daarna voor een jaarlijkse reductie van 7%.

We gaan in gesprek

Hoe we dat gaan doen? Allereerst door onze ambitie mee te nemen in onze beleggingsbesluiten en risicobeheersing. We voeren hierover bijvoorbeeld een dialoog met bedrijven en instellingen en we vragen hen concrete en realistische plannen te laten zien om hun bedrijfsvoering en producten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Er zijn 2 soorten benchmarks

De Europese Commissie heeft 2 benchmarks opgesteld, gericht op het stapsgewijs verminderen van CO2. Dat zijn de EU Climate Transition Benchmark (CTB) en de EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Bij beide wordt uitgegaan van CO2-neutraal in 2050 en een jaarlijkse de-carbonisatie van 7%. Het verschil is dat de PAB iets sneller start, namelijk met 50% in 2022, tegenover 30% bij de CTB. En de PAB sluit ondernemingen uit met inkomsten uit fossiele brandstoffen.

Ahold Delhaize Pensioen volgt in eerste instantie niet exact een van beide benchmarks. Zo kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken, wensen en de uitvoerbaarheid daarvan. Wel is het de bedoeling om - zodra dat mogelijk is - de doelstellingen aan te scherpen richting de iets ambitieuzere PAB.

Ahold Delhaize Pensioen heeft als taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van de deelnemers. Tegelijk vinden we het belangrijk om dat te doen op een verantwoorde manier. Onze visie op klimaat hebben we vastgelegd in onze klimaatovertuigingen (pdf). Ahold Delhaize Pensioen sluit in haar beleggingsbeleid ook aan bij de duurzaamheidsdoelen van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize maakte begin 2022 bekend te streven om in 2040 klimaatneutraal te zijn in de eigen operatie en in 2050 in de volledige toeleveringsketen. In 2030 wil Ahold Delhaize 50% reductie hebben bereikt voor de eigen operatie.

3. Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (PAI-verklaring)

Hoe we rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en deze proberen te beperken lees je in het document 'verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren' oftewel de PAI-verklaring (pdf).

4. Waar we in beleggen

In deze lijst van al onze beleggingen (pdf) vind je een overzicht van al onze aandelen, obligaties, vastgoed- en private equity-beleggingen.

5. Waar we niet in beleggen

Wij sluiten bepaalde beleggingen uit. Zoals beleggingen in controversiële wapens, hoogrisicolanden, staatsbedrijven van uitgesloten landen, bedrijven die de UN Global Compact overtreden, bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke vereisten van goed bestuur en bedrijven die betrokken zijn bij de winning van steenkolen en teerzanden, elektriciteitsopwekking uit thermische steenkool als ook arctische olie- en gasboringen en winning van schalieolie en -gas. Die staan op onze uitsluitingslijst (pdf). Ook heeft Ahold Delhaize Pensioen een verklaring opgesteld: statement beleggingen in fossiele brandstoffen (pdf).

6. Wat we doen aan duurzaam beleggen
 • Stemrecht uitoefenen

  Wij mogen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij beleggen. Door gebruik te maken van ons stemrecht kunnen we invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Welke eisen we stellen aan goed bestuur van ondernemingen waarin wordt belegd, vind je in ons stembeleid (pdf). Lees ook in deze rapportage corporate governance (pdf) hoe wij ons stemrecht inzetten.

 • Engagement

  Dit betekent dat wij bedrijven aanspreken op hun beleid en activiteiten om verbeteringen op het gebied van milieu, sociale aspecten en bestuur van bedrijven te realiseren. Wij gaan de dialoog aan via engagement. Lees hierover in ons engagementbeleid (pdf).

  We zijn ook aangesloten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+. Dit is een beleggersinitiatief om in gesprek te gaan met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Dit moet zorgen voor minder uitstoot, betere klimaatgerelateerde financiële toelichtingen en een betere governance (manier waarop bestuurd wordt) rond klimaatverandering. In de top 100 bedrijven zitten de grootste wereldwijde uitstoters van broeikasgassen. De lijst omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijven in de sectoren olie en gas, elektriciteit en transport. Meer details vind je op de website van het initiatief: climateaction100.org.

 • Uitsluiting van beleggingen

  Lees meer hierover onder Waar we niet in beleggen op deze pagina en in ons uitsluitingsbeleid (pdf).

   

7. Methode en data

Methodologieƫn

Om te meten hoe de pensioenregeling de gepromote ecologische of sociale kenmerken behaalt, is per kenmerk een uitgebreide methodologie opgesteld. Voor iedere methodologie vinden vanuit gevalideerde externe databronnen metingen plaats.

Databronnen en -verwerking

De pensioenregeling gebruikt externe gegevens als input voor onze ecologische of sociale kenmerken. Onze voorkeur gaat uit naar gestandaardiseerde gegevens waar mogelijk, zoals gegevens van onafhankelijke onderzoeksbureaus ISS ESG en MSCI ESG. De gegevens van de geselecteerde externe onafhankelijke onderzoeksbureaus (dataproviders) zijn in de meeste gevallen leidend bij het toepassen van het uitsluitingsbeleid en de ESG-integratie. We onderzoeken de gegevenskwaliteit van elke dataprovider tijdens de due diligence beoordelingen in het selectieproces van de dataprovider.

Methodologische en databeperkingen

Het pensioenfonds kent enkele beperkingen aan de gehanteerde methodologie en gegevensverwerking:

 • Beperkingen aan de gegevens voor uitsluitingen gericht op producten (steenkolen, tabak, controversiĆ«le wapens)
 • Beperkingen aan de gegevens voor uitsluitingen gericht op normschendingen
 • Beperkingen aan CO2-gegevens

Voor meer informatie over deze aspecten, lees je het document methoden en data (pdf).

8. ESG en PRI

Wij hebben de verklaring van de Verenigde Naties, de United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI), ondertekend. Dit is een gedragscode die duurzaam beleggen aanmoedigt. We beleggen overeenkomstig de UNPRI en wij vinden de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in ons beleggingsbeleid belangrijk. Wij selecteren bijvoorbeeld alleen vermogensbeheerders die de UNPRI hebben ondertekend en daarnaar handelen.

Dit zijn de 6 kernprincipes van de UNPRI

 1. Wij zullen ESG integreren in ons beleggingsproces.
 2. Wij zullen ons opstellen als actief eigenaar.
 3. Wij zullen ons inzetten voor de publicatie van ESG-aspecten door de ondernemingen waarin we beleggen.
 4. Wij zullen de acceptatie en implementatie van de UNPRI in de beleggingssector bevorderen.
 5. Wij zullen samenwerken om de UNPRI voortvarend te implementeren.
 6. Wij zullen verslag uitbrengen met betrekking tot de voortgang van de integratie van deze principes.
Kijk voor meer informatie op de website unpri.org.

 

9. Stewardshipbeleid

Ahold Delhaize Pensioen beheert en belegt de premie van de deelnemers. Onze deelnemers mogen verwachten dat wij ons opstellen als een betrokken en duurzaam belegger. Om pensioenfondsen te helpen hieraan te voldoen, heeft Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. Wij zijn lid van Eumedion. In deze code wordt uitgelegd op welke wijze Ahold Delhaize Pensioen kan voldoen aan de verantwoordelijkheden van een verantwoord aandeelhouder. Hierover lees je over in ons stewardshipbeleid (pdf).

Lees ook het verslag over het verantwoord en betrokken aandeelhouderschap (pdf).

10. Onze resultaten

Informatie over de resultaten van ons duurzaam beleggingsbeleid vind je in het halfjaarverslag duurzaam beleggen (pdf).

Jaarlijks publiceert VBDO een rapport over de prestaties op het gebied van duurzaam beleggen van de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland. Op deze ranglijst is Ahold Delhaize Pensioen in 2023 een plaats gezakt, namelijk van plek 36 naar plek 37. Dit komt omdat ondanks al onze verbeteringen de andere pensioenfondsen ook niet stil hebben gezeten. Lees het rapport van VBDO (pdf).

11. Mening van onze deelnemers

‘Hoe belangrijk vind jij duurzaam beleggen?’

Gedurende 2022 hebben wij die vraag op verschillende manieren voorgelegd aan onze deelnemers. Zoals in een groot online deelnemersonderzoek en daaropvolgend in verschillende paneldiscussies met deelnemers. Over dit onderzoek lees je in het nieuwsbericht 28 oktober 2022 (pdf). Je leest in de terugkoppeling paneldiscussies duurzaam beleggen (pdf) hoe we dat precies hebben gedaan, welke onderwerpen we gezamenlijk hebben besproken en wat we daar mee gaan doen.

12. Informatie over de duurzaamheidsaspecten van onze beleggingsportefeuille

De pensioenregeling van Ahold Delhaize Pensioen) promoot ecologische of sociale kenmerken en belegt alleen in ondernemingen die voldoen aan de vereisten van goed bestuur. Hiermee classificeert Ahold Delhaize Pensioen) als artikel 8 onder SFDR. Op deze pagina is meer duurzaamheidsinformatie over Ahold Delhaize Pensioen te vinden. Bij documenten vind je ook de precontractuele duurzaamheidsinformatie (SFDR artikel 8) en precontractuele informatie over duurzaamheidsrisico's (SFDR artikel 3).

Feedback
Chat